Finantare prin Programul Operational Regional POR

Programul Operational Regional POR

2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Beneficiari:

 • Microintreprinderile cu o vechime de cel putin 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015)
 • Incubatoare si acceleratoare de afaceri (in calitate de agenti economici) din mediul urban si rural

Investitii eligibile:

 • Constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software-ul aferent
 • Realizare pagina web, inclusive instrumente de vanzare online
 • Mobilier; echipamente birotice
 • Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusiv software-ul aferent
  Servicii de consultant
 • Programe informatice, brevete, licente, marci comerciale
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu banda
 • Echipamente pentru energie regenerabila

Valoarea finantarii:

 • 25.000 - 200.000 euro/proiect – microintreprinderi
 • 200.000 – 7.000.000 euro/proiect – incubatoare de afaceri

Contributie proprie: 10%

2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

 • IMM-uri cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul urban
 • IMM-uri non-agricole cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul rural

Investitii eligibile:

 • Constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software-ul aferent
 • Echipamente birotice
 • Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusive software-ul aferent
 • Activitati de marketing; participare si expozitii internationale
 • E-commerce: aplicatii tehnologice, e-licitatie, facture electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazine electronice etc.
 • Realizare pagina web
 • Implementare si certificare de sisteme de management ISO
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu banda
 • Echipamente pentru energie regenerabila

Valoarea finantarii:

 • 200.000 – 1.000.000 euro/proiect

Contributie proprie: 30-55%

Finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR

Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR

6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Beneficiari:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou infiintate

Investitii eligibile:

 • Investitii pentru prestare de servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii informatice, servicii tehnice)
 • Investitii pentru activitati productive (fabricarea produselor textile, imbracaminte, hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, industrie metalurgica, utilaje si echipamente, fabricarea de produse electrice, electrocasnice, producere de combustibil din biomasa)
 • Investitii in agroturism (sevicii de cazare, activitati agroturistice)
 • Investitii in activitati mestesugaresti (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, prelucrarea manuala a lemnului, prelucrarea manuala a lanii, prelucrarea manuala a pielii)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 70.000 euro/proiect

Contributie proprie: 0

6.4 Dezvoltarea afacerilor neagricole in mediul rural

Beneficiari: 

 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou-infiintate/existente din spatial rural
 • Ferme care isi diversifica activitatea de baza prin infiintarea sau dezvoltarea unei activitati non-agricole

Investitii eligibile:

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor pentru productie/servicii
 • Constructia de unitati pentru primire agroturistica
 • Achizitia de utlaje, instalatii si echipamente noi de productie
 • Producerea de combustibil din biomasa in vederea comercializarii (ex: fabrica de peleti)
 • Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente noi (prestare servicii medicale, veterinare, reparatii masini, unelte, consultant, servicii informatice)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 200.000 euro/proiect

Contributie proprie: 10-30%

Finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM

Programul Operational Infrastructura Mare POIM

4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate.

Beneficiari:

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • Institute de cercetare
 • Universitati
 • ONG-uri
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Autoritati ale administrației publice centrale/locale
 • Alte structuri in coordonarea /subordonarea autoritatilor centrale / locale

Actiuni:

 • Continuarea elaborarii planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:
 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Inventarierea speciilor salbatice de interes comunitar in vederea determinarii masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara, fie la nivel national, fie la nivel de sit;
 • Alte activitati necesare specifice elaborarii planurilor de management.
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate in mediul marin), in special:
 • Masuri pentru mentinerea si imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara, inclusiv reconstructia ecologica a ecosistemelor de pe suprafata ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apa in vederea protectiei biodiversitatii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrarile de barare transversala a cursului de apa, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei si a reliefului din lunca inundabila a corpurilor de apa, etc);
 • Crearea si mentinerea coridoarelor ecologice, crearea si mentinerea coridoarelor de migratie a speciilor, conservarea conectivitatii si functionalitatii ecologice, mentinerea si/sau imbunatatirea conectivitatii pentru reteaua de arii protejate, inclusiv a retelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de masuri similare, conform planurilor de management.
 • Mentinerea si refacerea ecosistemelor degradate si a serviciilor furnizate (impaduriri, coridoare ecologice etc.), situate in afara ariilor naturale protejate, in acord cu obiectivele europene in domeniu, inclusiv in mediul marin;
 • Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclus a speciilor invazive etc.)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 20.000.000 euro/proiect

Contributie proprie: 0

Finantare prin Programul Transfrontalier HU-RO

Programul Transfrontalier HU-RO

Axa Prioritara 1: "Protejarea in comun si utilizarea eficienta a valorilor comune si resurselor (Cooperare in domeniul valorilor comune )."

Pi 6/b: Investirea in sectorul apelor pentru a intruni cerintele Uniunii in domeniul mediului si pentru a aborda necesitatile identificate de statele membre, pentru investitii care depasesc respectivele cerinte.

Actiune : Dezvoltarea sistemelor de monitorizare, informare, prognoza si management privind calitatea si cantitatea apei;

Pi 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural;

Actiunea 1: Conservarea valorilor naturale;

Actiunea 2: Crearea unor rute tematice, produse si servicii turistice bazate pe moștenirea naturala si culturala;

Actiunea 3: Imbunatatirea accesibilitatii la patrimoniul natural si cultural reabilitat - construirea, modernizarea drumurilor si asigurarea accesibilitatii cu bicicleta. (Astfel de actiuni este posibil sa nu poata fi sprijinite ca actiuni de sine statatoare, ci doar ca parti ale unor proiecte complexe care contribuie la obiectivul specific);

Axa Prioritara 2: " Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere durabile si eliminarea blocajelor (Cooperare in domeniul accesibilitatii)”

Pi 7/c: Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legaturile multimodale si infrastructura aeroportuara pentru promovarea mobilitatii regionale si locale durabile.

Actiune : Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui sistem de informare pentru pasageri, un program online, e-ticketing, apps mobile, sisteme de tarifare comune.

Axa Prioritara 3: " Imbunatatirea ocuparii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca transfrontaliere (Cooperare in domeniul ocuparii fortei de munca) "

Pi 8/b: Sustinerea cresterii eficiente a ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale in declin, imbunatatirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.

Actiunea 1 : Implementarea unor instruiri si initiative de ocupare a fortei de munca in zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontaliera intre partile interesate de pe piata fortei de munca (de exemplu, centre de ocupare a fortei de munca, institutii de formare, parteneri sociali si ONG-uri).

Actiunea 2 : Cresterea ocuparii fortei de munca, prin imbunatatirea mediului de afaceri pe baza unor masuri de dezvoltare integrata.

Axa Prioritara 4: " Imbunatatirea serviciilor de ingrijire a sanatatii (Cooperare in domeniul sanatatii si preventiei bolilor) "

Pi 9/a: Investirea in infrastructura medicala si sociala, care contribuie la dezvoltarea nationala, regionala si locala, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul imbunatatit la serviciile sociale, culturale si recreative si tranzitia de la serviciile institutionale la cele comunitare.

Actiunea 1 : Investitii in domeniul infrastructurii serviciilor de sanatate si al preventiei

Actiunea 2 : Achizitionarea si instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sanatate, organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de catre personal

Actiunea 3 : Actiuni promotionale pentru realizarea screening-urilor de sanatate si a furnizarii de informatii pentru prevenirea si diagnosticarea bolilor cu frecventa crescuta

Actiunea 4 : Actiuni cu scopul de imbunatatire a accesului grupurilor dezavantajate la infrastructura de sanatate

Actiunea 5 : Schimb de experienta si activitati de consolidare a capacitatilor (cursuri de instruire, conferinte, stagii)

Actiunea 6 : Dezvoltarea infrastructurii telemedicale si de e-sanatate pentru diagnostic si tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului si pentru a reduce inegalitatile existente in domeniul sanatatii in ceea ce priveste accesul la serviciile de sanatate

Axa Prioritara 5: " Imbunatatirea prevenirii riscurilor si gestionarii dezastrelor (Cooperare in domeniul prevenirii riscurilor si gestionarii dezastrelor)"

Pi 5/b: Promovarea investitiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea interventiei in cazul dezastrelor si dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

Actiunea 1 : Stabilirea si implementarea standardelor armonizate si a sistemelor pentru o mai buna prognozare si gestionare a riscurilor naturale si antropice in zona eligibila a frontierei

Actiunea 2 : Stabilirea unor norme/legi si protocoale comune cu privire la prevenirea riscurilor si gestionarea situatiilor de forta majora

Axa Prioritara 6: " : Promovarea cooperarii transfrontaliere intre institutii si cetateni (Cooperarea institutiilor si comunitatilor) "

Pi 11/b: Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si o administratie publica eficienta prin promovarea cooperarii juridice si administrative si a cooperarii intre cetateni si institutii.

Actiunea 1 : Dezvoltarea capacitatii administratiei publice regionale si locale in vederea facilitarii participarii mai active la cooperarea transfrontaliera

Contributie proprie: 2%